Logo AKFAL
AL

Governing Bodies and Organization

Organet Drejtuese

Struktura organizative dhe organika e AKFAL është miratuar me Urdhërin nr. 30 datë 10.02.2020, të Kryeministrit, “Për miratimin e strukturës dhe organikës së AKFAL”, të ndryshuar. Organet e Agjencisë Kombëtare të Financimit të Arsimit të Lartë, të cilët drejtojnë dhe administrojnë agjencinë janë dy: Bordi Drejtues dhe Drejtori i Përgjithshëm i AKFAL-it, i cili organizon dhe drejton të gjithë veprimtarinë e kësaj agjencie dhe përgjigjet para Ministrit të Arsimit dhe Sportit.