Logo AKFAL
AL

AKFAL Guidelines

Udhëzuesi për mënyrën e raportimit vjetor financiar për institucionet e arsimit të lartë.

Udhëzues lidhur me mënyrat dhe format e menaxhimit të qëndrueshëm financiar të IAL-së.

 

Udhëzues për Raportin e IAL-ve