Logo AKFAL
AL

Internal Policy AKFAL

Rregullorja e Brendshme “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Financimit të Arsimit të Lartë”, miratuar me Urdhërin nr. 19, datë 13.01.2023, të Ministrit të Arsimit dhe Sportit. (dokument).

Rregullorja e Brendshme e AKFAL urdhrin nr.19/2022, i Ministrit të Arsimit.

  • Akte që përmbajnë rregualla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit (Nuk ka informacion)

  • Strategji

Strategjia Kombetare per Arsimin 2022-2026 (dokumenti në pdf)

  • Raport Vjetor (nuk ka infromacion)

  • Plani integritetit (dokumenti ne pdf)

Manuale/dokument politikash që ka lidhje me funksionet e AP dhe që prek publikun (nuk ka informacion)

Plani i Integritetit

Rregullorja e Brendshme “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Financimit të Arsimit të Lartë”, miratuar me Urdhërin nr. 19, datë 13.01.2023, të Ministrit të Arsimit dhe Sportit.