Logo AKFAL
AL

Strategy

Strategjia e Agjencisë Kombëtare të Financimit të Arsimit të Lartë, parashikon objektivat strategjikë të AKFAL bazuar në Strategjinë Kombëtare të Arsimit 2021-2026, të miratuar me Vendimin nr. 621 datë 22.10.2021, me qëllim arritjen e objektivave për zhvillimin e Arsimit të Lartë.

Strategjia AKFAL (dokument).

Strategjia Kombëtare për Arsimin (dokument).