Logo AKFAL
AL

AKFAL Monitoring and Evaluations

Vlerësimi i riskut dhe qëndrueshmërisë financiare për IAL-të publike.

Vlerësimi i kushteve që duhet të plotësojnë institucionet e arsimit të lartë për aplikim kredimarrjeje.

Vlerësimi për respektimin e kushteve të skemës së kredisë studentore nga institucionet kredidhënëse.

Vlerësimi për hapjen e programeve të reja të studimit në një institucion publik të arsimit të lartë.