Logo AKFAL
AL

Reports

Raport mbi veprimtarinë AKFAL.

Raport periodik për aspekte të funksionimit administrativ dhe financiar të IAL-së.

Raporti i financimit të institucioneve të arsimit të lartë për çdo vit akademik.