Logo AKFAL
AL

Legislation

Ligje:

Ligji nr. 80/2015: “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”.

Ligji nr. 44/2015: “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës Së Shqipërisë”.

Ligji nr.119/2014: “Për të drejtën e informimit”.

Ligji nr. 90/2012: “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”.

Ligji nr. 9887, datë 10.03.2008: “Mbrojtjen e të dhënave personale” i ndryshuar.

VKM:

Vendimi nr.440, datë 19.07.2023, i Këshillit të Ministrave: “Për përcaktimin e skemës së kreditimit studentor”.

Vendimi nr. 386 datë 1.6.2022, i Këshillit të Ministrave: “Për miratimin e fushave dhe të programeve të studimit, që përbëjnë prioritet kombëtar dhe mbështetjen financiare të studentëve të shkëlqyer e studentëve, që ndjekin këto programe në institucionet

Vendimi nr. 780, datë 26.12.2018, i Këshillit të Ministrave: “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret për ulje të tarifës vjetore të studimit në programet e ciklit të dytë të studimeve, në institucionet publike të arsimit të lart

Vendimi nr. 288, datë 21.5.2018, i Këshillit të Ministrave: “Për miratimin e kufirit maksimal të tarifës vjetore të shkollimit për studentët që ndjekin studimet në institucionet publike të arsimit të lartë, në një program të ciklit të parë të studimeve, n

Vendimi nr. 75, datë 12.2.2018, i Këshillit të Ministrave: “Për miratimin e modelit të financimit të institucioneve publike të arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor”.

Vendimi nr. 397, datë 03.05.2017, i Këshillit të Ministrave: “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Financimit të Arsimit të Lartë (AKFAL)”.

Vendimi nr. 269, datë 29.03.2017, i Këshillit të Ministrave: “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studim

Vendimi nr. 903, datë 21.12.2016, i Këshillit të Ministrave: “Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentë te shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët

Udhëzime:

Udhëzimi i Përbashkët MFE Nr.24 datë 21.11.2023

Udhëzimi nr. 30, datë 04.11.2022, i Ministrit të Arsimit dhe Sportit: “Për përcaktimin e rregullave dhe afateve të aplikimit, si dhe të proçedurave të përcaktimit të masës dhe mënyrës së financimit të studentëve të shkëlqyer dhe atyre që ndjekin programe

Udhëzimi i Përbashkët nr. 20, datë 20.9.2019, të Ministrit të Arsimit dhe Sportit dhe Ministrit të Financës dhe Ekonomisë: “Për skemën dhe zbatimin e modelit të financimit të institucioneve publike të arsimit të lartë dhe kërkimin shkencor”.

Udhëzimi nr. 5, datë 19.2.2018: “Për përcaktimin e elementeve përbërëse të raportimit vjetor dhe afatit për raportim të institucioneve të arsimit të lartë”.