Logo AKFAL
AL

Scholarship and Student Support

AKFAL mbështetet financiarisht studentët të cilët ndjekin studimet në IAL-të publike, me qëllim për përmirësimin e arritjeve akademike, gjithpërfshirja në ndjekjen e studimeve, si dhe dhënia e bursave për studentët ekselent dhe studentët në nevojë, dhe për ata që ndjekin programe prioritare.

Mbështetja Financiare

Mbështetja Financiare është një ndër programet më të rëndësishme për mbështetjen e studentëve që ndjekin studimet në IAL-të publike, nëpërmjet së cilës Studentët e Shkëlqyer, studentët që ndjekin studimet në një nga programet prioritare dhe studentët olimpiadistë, përfitojnë bursë në masën e pagës minimale në shkallë vendi, si dhe përjashtohen nga pagesa e tarifës së studimit.

Ky proces realizohet nëpërmjet procesit të shprehur me faza si mëposhtë:

  1. Faza I - Aplikimi (Brënda 2 muajve nga fillimi i vitit akademik deri në muajin janar të vitit pasardhës të vitit akademik ku është regjistruar studenti)

  2. Faza II - Verifikimi dhe Vlerësimi.

  3. Faza III - Nënshkrimi i Marrëveshjes trepalëshe.

  4. Faza IV - Shpërndarja e fondit nga buxheti i shtetit.

  5. Faza V - Monitorimi i zbatimit të marrëveshjes.

 

Mbështetja financiare në vite

Mbështetja financiare 2022-2023 (Tabela grafike)

Mbështetja fiannciare 2023-2024

 

Modeli i marrëveshjes trepalëshe

Modeli marrëveshjes trepalëshe për studentët e shkëlqyer (dokumenti)

Modeli marrëveshjes trepalëshe për studentët që ndjekin programe prioritare (dokumenti)

Modeli i marrëveshjes trepalëshe për studentët olimpiadistë (dokumenti)

Modeli i formatit të aplikimit (dokumenti)