Logo AKFAL
AL

News

Informim rreth Mbështetjes Financiare Studentore

Maturantët që do të ndjekin studimet universitare në institucionet publike të arsimit të lartë, mund të përfitojnë mbështetje financiare (bursë), ku duhet të kenë parasysh VKM nr.386, datë 20.06.2022, të ndryshuar (bashkëlidhur pdf).

Programi i Mbështetjes Financiare ofrohet nga Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë (AKFAL) .

Mbështetja Financiare është një ndër programet më të rëndësishme për mbështetjen e studentëve që ndjekin studimet në IAL-të publike, nëpërmjet së cilës studentët e shkëlqyer, studentët që ndjekin studimet në një nga programet prioritare (të listuara mëposhtë)  dhe studentët olimpiadistë, përfitojnë bursë në masën e pagës minimale në shkallë vendi, si dhe përjashtohen nga pagesa e tarifës së studimit.

Zgjedhja midis studimit në Tiranë dhe në një universitet rajonal varet nga preferencat tuaja personale, qëllimet akademike dhe të punësimit si dhe aspektet financiare dhe sociale. Konsideroni hollësitë e çdo alternative dhe mundohuni të shqyrtoni më thellë përvojat dhe mundësitë që mund të ofrohen për ju.

Programet Prioritare:

 1. Arsim parashkollor
 2. Arsim fillor
 3. Gjuhë shqipe dhe letërsi
 4. Histori-Gjeografi
 5. Biologji
 6. Biologji-Kimi
 7. Studime mjedisore
 8. Shkenca mjedisore, profili: Menaxhim i burimeve natyrore
 9. Kimi
 10. Fizikë
 11. Matematikë
 12. Matematikë-Fizikë
 13. Inxhinieri matematike
 14. Inxhinieri fizike
 15. Inxhinieri mjedisi
 16. Inxhinieri navale
 17. Navigacion dhe menaxhim detar
 18. Inxhinieri e burimeve minerare
 19. Inxhinieri e naftës dhe gazit
 20. Inxhinieri gjeoinformatike
 21. Inxhinieri gjeologjike
 22. Inxhinieri gjeomjedis
 23. Inxhinieri agrare, profil: mbrojtje bimësh
 24. Inxhinieri agrare, profil: hortikulture
 25. Inxhinieri agrare, profil: agronomi
 26. Inxhinieri agrare, profil: agromekanizëm
 27. Zootekni dhe siguria e produkteve blegtorale
 28. Biologji marine dhe akuakulturë
 29. Bioteknologji zooveterinare
 30. Agrobiologji
 31. Agrobiznes
 32. Agroushqim
 33. Vreshtari-Enologji
 34. Inxhinieri agronomike
 35. Inxhinieri pyjore
 36. Inxhinieri përpunim druri
 37. Mjekësi veterinare
 38. Menaxhim turizmi (rural, arkeologjik, kulturor, hotelerirestorant,mikpritje)
 39. Ekonomi-Turizëm
 40. Turizëm