Logo AKFAL
AL

News

Lista renditëse sipas kritereve të përcaktuara në VKM nr. 440, datë 19.07.2023, me studentët aplikues të kredisë studentore për vitin akademik 2023-2024

Pas aplikimit dhe dorëzimit të dokumentacionit fizik për Kredinë Studentore, Agjencia Kombëtare e Financimit të Arsimit të Lartë ka vlerësuar dhe renditur kërkesat e studentëve për kredi studentore mbi bazën e kritereve të pikës 7 të VKM Nr.440, datë 19.7.2023 "Për përcaktimin e Skemës së Kreditimit Studentor".

Listën e renditjes së studentëve aplikues e gjeni bashkëlidhur në formatin pdf.

Studentët fitues të kësaj skeme do të njoftohen për procedurat e mëtejshme.